ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

Správcem osobních údajů pro účely realizace kupní smlouvy v souladu s uzavřenou kupní smlouvou je Fit Club Ostrava, VIVONA FIT s.r.o., IČ: 29384320 se sídlem Čujkovova 1714/21, Zábřeh, 700 30 Ostrava, provozovna: Kollárova 584/18, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. Ve většině případů zpracováváme Vaše údaje pro vlastní účely jako jejich správce. Vaše údaje zpracováváme pro zajištění platby, přepravy a dalších náležitostí vaší objednávky. Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to v souvislosti vyřízením vaší objednávky našim partnerům, kteří se na tomto vyřízení podílejí, konkrétně a především přepravním partnerům, pokud vám doručují vaši objednávku a dále účetní společnosti v souvislosti s plněním našich zákonných povinností.

 

Jaké údaje zpracováváme?

Společnost tímto informuje své klienty o zpracování a nakládání s osobními údaji (což je nezbytné pro správné fungování našeho e-shopu). Jde o tyto osobní údaje: • kontaktní údaje – těmi se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa • údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích; (číslo účtu pro plnění dle reklamací a případných plnění dle dobropisů, údaj o objednaném zboží a jeho ceně).

 

Za jakým účelem tyto údaje zpracováváme?

Tyto údaje užíváme pouze za účelem dosažení účelu smlouvy a vedení Vašeho účtu, tedy ke splnění Vašich objednávek. Bez uvedení těchto údajů nelze splnit Vaši objednávku. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání záruční doby vyjma zákonných povinností uložených právním řádem ČR (zejména zákony č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, č. 563/1991 Sb., o účetnictví) a dále po dobu vedení Vašeho účtu u naší společnosti pro případ dalších případných objednávek.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR. Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely. Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů, v písemné podobě. Zpracovatel dále při návštěvě webové stránky http://contourskoprivnice.cz může zpracovávat tzv. „cookies“ tak, aby usnadnil poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu „cookies“ či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby „cookies“ nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení. Zpracovatel dále může pro vyhodnocení sledovanosti webu sbírat data při návštěvě stránek pro firemní účely prostřednictvím Google Analytics. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

 

Jak s údaji pracujeme?

Naše společnost pak s údaji zachází s nejvyšší mírou bezpečnosti, kdy k údajům se dostanou pouze naši zaměstnanci pracující s Vašimi údaji za účelem splnění objednávky a případně externí společnost zajišťující přepravu, pokud Vám Vaši objednávku doručují externisté. Dalším možným subjektem je účetní společnost. S těmito údaji je zacházeno s nejvyšší mírou opatrnosti tak, aby nedocházelo k možnému úniku. S osobními údaji není dále nikterak nakládáno, osobní údaje neprodáváme ani dále nedistribuujeme, neužíváme je pro účely obchodních sdělení ani pro žádné jiné účely. Osobní údaje jsou pak uchovány pouze pro naplnění povinností uložených nám právním řádem ČR.

Pro lepší kvalitu našich služeb a zajištění řádného doručení objednaného zboží spolupracujeme s některými zpracovateli (WordPress, Google, …), kterým mohou být vaše data zpřístupněna. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti se službami naší společnosti a pouze v nezbytném rozsahu pro splnění účelů smlouvy. Zpravidla jde o běžně užívaný software pro podnikání.

Berte prosím na vědomí, že hlavním komunikačním kanálem je email či telefonní hovor, kdy v komunikaci s Vámi a tedy i k použití osobních údajů bude docházet při komunikaci emailem či telefonicky.

 

Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit?

Vaše práva ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům jsou: • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme (Právo na přístup), • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů (Právo na přístup), • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit (Právo na přístup, právo na opravu), • požadovat, aby došlo k dočasnému omezení zpracování Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování po omezenou dobu (Právo na omezení zpracování), • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů (Právo na výmaz), • vyžadovat po nás vydání všech Vašich osobních údajů (Právo na přenositelnost), • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů (Právo podat stížnost).

 

Souhlas

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDRP. Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

 

Kontaktujete nás

Vaše práva můžete uplatnit například zasláním emailu nebo dopisu na kontakt společnosti společnosti:

fitclub@fitclubostrava.cz

Fit Club Ostrava
Kollárova 584/18
709 00 Ostrava Mariánské Hory